BIBLIOGRAFÍA TRABALLO PETROGLIFOS

· ÁLVAREZ MERAYO, IVÁN A.; Catalogación e delimitación dos xacementos arqueolóxicos do Concello de Sober, Lugo. 2007.
· ARIAS RODRÍGUEZ, RAQUEL (coord.) Sober. Servizo de publicacións da Deputación Provincial de Lugo. 1998.
· BIEDERMANN, HANS; Diccionario de Símbolos. Ed. Paidos Ibérica, S.A.; Barcelona, 2004.
· BRADLEY, RICHARD e FÁBREGAS VALCARCE, RAMÓN; “Arte Rupestre e Sociedade”. En: Historia da Arte Galega (fac. 4). A Nosa Terra; Vigo, 1998.
· CASTRO LÓPEZ, RAMÓN; Reseña Histórico-Descriptiva de la Parroquia de Vilar de Ortelle y Comarca. Servizo de publicacións da Deputación Provincial de Lugo, 1929 (ed. facsímile, 2000).
· CASTRO PÉREZ, LADISLAO; Sondeos en la Arqueología de la Religión en Galicia y Norte de Portugal. Universidade de Vigo, 2001.
· COSTAS GOBERNA, FERNANDO JAVIER e HIDALGO CUÑARRO, JOSÉ MANUEL (coord.); Los motivos geométricos en los grabados rupestres prehistóricos del continente europeo. Asociación Arqueolóxica Viguesa. Serie “Arqueología Divulgativa”, nº 2, Vigo, 1996.
· COSTAS GOBERNA, FERNANDO JAVIER e HIDALGO CUÑARRO, JOSÉ MANUEL (coord.);
Los motivos de fauna y armas en los gravados prehistóricos del continente europeo. Asociación Arqueolóxica Viguesa. Serie “Arqueología Divulgativa”, nº 3, Vigo, 1998.
· COSTAS GOBERNA, FERNANDO JAVIER e HIDALGO CUÑARRO, JOSÉ MANUEL (coord.); Reflexiones sobre el arte rupestre prehistórico de Galicia. Serie “Arqueología Divulgativa”, nº 4, Vigo, 1996.
· DIÉGUEZ, LOIS; Viaxe ás terras encantadas de Lemos. A Nosa Terra. 1999.
· FÁBREGAS VALCARCE, RAMÓN (ed); A Idade do Bronce en Galicia. Ediciós do Castro. Sada, A Coruña, 1998.
· FERNÁNDEZ LLANO, ENRIQUE; Descripción del término Municipal de Sober. Imprenta Fénix. Monforte de Lemos, 1977.
· G. RODICIO, ANTONIO; “O Porto Senabreca e a posíbel vía romana Chaves-Monforte”. Raigame. Deputación Provincial de Ourense, Maio – 2000.
· G. RODICIO, ANTONIO; “Vía romana de Astorga a Orense por el Castro Vitoria”. Boletín Auriense XV.
· PEÑA SANTOS, ANTONIO DE LA; “Os gravados rupestres galaicos”. Historia da Arte Galega. Fac. 5. A Nosa Terra, Vigo, 1998.
· PEÑA SANTOS, ANTONIO DE LA e VÁZQUEZ VARELA, J.M.; Los petroglifos gallegos. Ediciós do Castro, Sada, A Coruña, 1996.
· PEÑA SANTOS, ANTONIO DE LA; Galicia. Prehistoria, castrexo e primeira romanización. A Nosa Terra, Vigo, 2003.
· SÁEZ TABOADA, BENITO; As vías romanas na provincia de Lugo. Ed. Lea, Santiago, 2004.
· VV. AA. Proencia. Asociación de Veciños “Proencia”, Sober (Lugo). 1999, 2000, 2001.
· VV.AA.; Inventario artístico de Lugo y su provincia. Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, Madrid, 1983.
· VÁZQUEZ SEIJAS, MANUEL; “Aportación de la provincia de Lugo al Corpus petroglyphorum Gallaeciae”. Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo. Nº 14, 15. 1945. 1946.